Serveurs VPS Hosting

VPS 2G

Mémoire RAM - 2 GB
Disque - 60 GB
Transfert mensuel - 2 TB
vCPU - 1
IP - 1

VPS 4G

Mémoire RAM - 4 GB
Disque - 100 GB
Transfert mensuel - 4 TB
vCPU - 1
IP - 1

VPS 8G

Mémoire RAM - 8 GB
Disque - 200 GB
Transfert mensuel - 8 TB
vCPU - 1
IP - 1

VPS 16G

Mémoire RAM - 16 GB
Disque - 500 GB
Transfert mensuel - 10 TB
vCPU - 1
IP - 1